Algemene voorwaarden – Ladbrokes.com

U dient, als deel van de aanvraagprocedure om lid te worden van ons Partnerprogramma, een online aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier zal deel uitmaken van deze Overeenkomst. Wij verzoeken u deze aandachtig te lezen. Het is uiterst belangrijk dat u deze Termen en Voorwaarden leest en begrijpt. Door het veld aan te vinken, waarmee u uw acceptatie van deze Termen en Voorwaarden bevestigt en uw aanvraag voor deelname in ons Partnerprogramma voortzet, gaat u akkoord (onder voorwaarde van onze instemming met uw aanvraag) met de Termen en Voorwaarden hieronder. Als u niet akkoord gaat met deze Termen en Voorwaarden (of als u daar geen toestemming voor hebt), dan dient u uw aanvraag niet voort te zetten. Als u vragen hebt over ons Partnerprogramma of over deze Termen en Voorwaarden, neem dan contact op met de desbetreffende manager voor partners. Graag hier klikken om contact met ons op te nemen, of klik hier voor een bezoek aan de Partnerwebsite.

 1. Definities

De hierna volgende, in deze Overeenkomst voorkomende uitdrukkingen hebben de volgende betekenis:

Overeenkomst  duidt de volgende Termen en Voorwaarden aan die ons Partnerprogramma besturen
API betekent Application Programming Interface van Ladbroke;
Bedrijfsinhoud verwijst naar de kenmerken van het merk en de gerelateerde inhoud (die van tijd tot tijd wordt aangepast), die het bezit zijn van de Onderneming;
Werkdag ofwel een dag die in België geen zaterdag, zondag of feestdag is;
Onderneming(en)  betekent :

 1. ultieme houdstermaatschappij van Ladbrokes Sportsbook LP en alle dochterondernemingen van dergelijke houdstermaatschappijen (die de betekenissen van “houdstermaatschappij” en “dochteronderneming” aan hen toegeschreven hebben volgens  artikel 1159 en volgens bijlage 6 van het Engels wetboek van vennootschappen 2006 (Companies Act 2006) (zoals gewijzigd)); en
 2. elk persoon die partij is bij een commerciële relatie (met inbegrip van een joint venture of een soortgelijke overeenkomst) met Ladbrokes Sportsbook LP of een bedrijf zoals bedoeld in (a);
Klanten betekent een bezoeker van de Partnersite, die de Website(s) is binnengekomen via de koppelingen en die (i) een nieuw account heeft geopend bij de Onderneming in verband met de Website; (ii) nog niet eerder een account bij de Onderneming had geopend in verband met deze Website; (iii) over de nodige validatie en goedkeuring van de registratiegegevens door Ladbrokes beschikt, inclusief (zonder beperking) het feit dat de persoon aangetoond heeft dat hij/zij 18 jaar of ouder is; (iv) op de Website bedragen inzet, of speelt (wat van toepassing is) met gestort geld; (v) gekwalificeerd is, en toestemming heeft om toegang te hebben en gebruik te maken van de Website in overeenstemming met de Termen en Voorwaarden van deze Website, en alle toepasbare wetten, regels en regelgeving respecteert;
Uitgesloten gebieden ofwel de volgende gebieden die vermeld zijn op de hoofdwebsite van Ladbrokes (www.ladbrokes.com) van tijd tot tijd, waarvan details via de volgende hyperlink te vinden zijn; http://help.ladbrokes.com/display/4/kb/article.aspx?aid=1119 en waar de VS en haar grondgebied, evenals China en Turkije vermeld staan.

Speleractiviteiten uit de volgende gebieden komen niet in aanmerking voor CPA-betalingen:  Afghanistan, Algerije, Armenië, Azerbeidzjan, Belarus, Georgië, Oost-Timor, Indonesië, Iran, Irak, Kazachstan, Kirgizië, Montenegro, Noord-Korea, Puerto Rico, Servië, Soedan, Tadzjikistan, Turkmenistan en Oezbekistan, Bolivia, Brazilië, Costa Rica, Dominicaanse Republiek, Ecuador, El Salvador, India, Letland, Litouwen, Moldavië, Nigeria, Pakistan, Panama, Peru en Oekraïne.

HET IS UW VERANTWOORDING OM  DE WEBSITE VAN LADBROKES REGELMATIG TE RAADPLEGEN EN DOOR TE NEMEN WAT BETREFT WIJZIGINGEN IN DE LIJST VAN UITGESLOTEN GEBIEDEN;

Schadeloosgestelde partij verwijst naar de Onderneming en de daarbij behorende handelsgenoten, managers, directeuren, werknemers, agenten, aandeelhouders en partners;
Ladbrokes / wij / ons / onze betekent dat Ladbrokes Sportsbook LP statutair gevestigd is in 57/63 Line Wall Road, Gibraltar;
Koppelingen betekent internet-hyperlinks, banners, tekst of andere promotiematerialen (die zakelijke content kunnen bevatten) die op de partner-website worden geplaatst en die de websites van derden omleidt naar of koppelt met de website(s), tenzij overeengekomen;
Netto inkomsten verwijst naar alle bruto bedragen die door ons worden ontvangen van Klanten via de Website, met aftrek van de volgende elementen: (i) geldbedragen die uitbetaald worden aan klanten als winst; (ii) geldbedragen die betaald worden in de vorm van gokheffingen, andere heffingen of belastingen inclusief BTW (of redelijke provisie voor deze bedragen), of andere statutaire aftrekkingen of betalingen aan licentie-autoriteiten, inclusief maar zonder beperkingen, de licentiekosten door de raad van Britse paardenrennen of een vergelijkbaar orgaan; (iii) kosten die voortkomen uit elektronische betalingen of kredietkaartorganisaties; (iv) verloren schulden; (v) geldbedragen die aan verboden activiteiten worden toegeschreven; (vi) teruggestorte inzet; (vii) provisies voor transacties die teruggestuurd worden als gevolg van instructies van de bank van de kaarthouder (algemeen aangeduid als terugvorderingen); (viii) geldbedragen die ontvangen zijn van Klanten die bij een bedrijf gokken via een platform dat het eigendom is van een derde partij of door een derde partij geëxploiteerd wordt; (ix) de kosten van aan Klanten toegekende ‘gratis weddenschappen’ of ‘gratis chips’, als promotionele of marketingactiviteit; en (x) vergoedingen (royalties) aan derde partijen die plaatsvinden in verband met Klanten (vergoedingen aan derde partijen betekenen in deze context vergoedingen of inkomstenaandeel, die door een relevante Onderneming moeten worden betaald aan een derde partij om een bepaalde op de Website(s) gebruikte technologie of een ander product wettelijk te kunnen exploiteren);
Verboden activiteit verwijst naar een daadwerkelijke of gepoogde handeling door u of welke Klant dan ook, die door ons redelijkerwijs wordt beschouwd als (i) onwetmatig in alle toepasbare jurisdicties; (ii) verricht is te kwader trouw; of (iii) bedoeld is om te frauderen bij welke Onderneming of Website dan ook, en/of bedoeld is om contractuele of wettelijke beperkingen te omzeilen, ongeacht of deze handelingen of gepoogde handelingen ons of één van de websits  feitelijk schade of nadeel hebben berokkend (en verboden activiteit omvat, zonder beperkingen: collusie, misbruik van bonussen of andere promotionele acties; misbruik van de CPS-commissiestructuur (indien toepasbaar); de schending van wetten voor witwissen van geld of andere wetten en regelgevingen; het sturen van ongewenste e-mail (spamming); onjuiste, misleidende of ongeoorloofde reclame of representatie; het gebruik van gestolen kredietkaarten; rakeback-activiteiten; en ongeoorloofd gebruik van intellectuele eigendomsrechten (met (inbegrip van de rechten van derde partijen en welke bedrijfsrechten dan ook));
Inkomstenaandeel betekent uw totale aandeel van de gecumuleerde netto inkomsten per Vertical, waar van toepassing, tijdens de voorgaande kalendermaand;
Termijn verwijst naar de periode waarin deze Overeenkomst van kracht is, die aanvangt op de datum waarop wij u bericht geven dat uw aanvraag succesvol is volgens clausule 4.1, en die zich daarna voortzet, tenzij de periode beëindigd wordt volgens clausule 14;
Gebruiker(s) verwijst naar de gebruikers van de Partnersite;
Vertical betekent Poker, Casino, Sport, en andere door Ladbrokes bepaalde  producten;
Website(s) verwijst naar websites, landingspagina’s en / of de apps die uitgevoerd worden door of gerelateerd zijn aan een of meer ondernemingen van tijd tot tijd, en alle gerelateerde pagina’s van hun (inclusief alle pagina’s die toegankelijk zijn via de API); en
Virus betekent iets of een apparaat (inclusief software, codes, bestanden of programma’s) dat: de werking van een computersoftware, hardware of netwerk, telecommunicatiediensten of andere diensten kan voorkomen, verslechteren of anderszins de toegang tot of de werking van een programma of gegeven nadelig beïnvloeden, inclusief de betrouwbaarheid van een willekeurig programma of gegeven (hetzij door het geheel of gedeeltelijk of anderszins herschikken, wijzigen of verwijderen van het programma of de gegeven); of een negatieve invloed op de gebruikerservaring kan hebben, zoals wormen, Trojaanse paarden, virussen en andere soortgelijke dingen of apparaten.
U / uw / Partner  verwijst naar de partner(s), ofwel de persoon of het bedrijf die/dat op het desbetreffende aanvraagformulier gedefinieerd is.

 

 1. De Overeenkomst

2.1. Deze Overeenkomst beschrijft de Termen en Voorwaarden, zoals overeengekomen tussen ons (Ladbrokes Sportsbook LP) en u (de persoon of het bedrijf die/dat op het desbetreffende aanvraagformulier gedefinieerd is), in verband met uw aanvraag voor deelname (en als uw aanvraag geaccepteerd wordt, uw lidmaatschap) aan ons Partnerprogramma.

2.2. Als u als Partner wordt goedgekeurd, dan kunt u:

2.2.1. de Website bevorderen zoals op gezette tijden beschreven via www.ladbrokespartners.com; en

2.2.2. koppelingen aanmaken.

2.3. Uw aanvaarding van deze Overeenkomst omvat uw akkoord voor het verlenen van diensten aan de Onderneming.

2.4. Deze Overeenkomst vervangt alle voorgaande Termen en Voorwaarden van ons Partnerprogramma.

2.5. Wij kunnen deze Overeenkomst te allen tijde in het geheel of gedeeltelijk wijzigen. Indien mogelijk, zult u een notificatie ontvangen over eventuele wijzingen voordat de de wijzingen inwerkgesteld worden via een e-mail naar uw laatst bekende e-maildares dat in onze administartie opgenomen is of via een account-bericht. Uiteindelijk blijft het uw eigen verantwoordelijkheid om deze overeenkomst te controleren om erachter te komen indien er een wijziging van de voorwaarden heeft plaats gevonden. Het is daarom belangrijk dat u regelmatig inlogt op uw account. Als u het niet eens bent met de wijzigingen, zal het beëindigen van deze overeenkomst uw enige mogelijkheid zijn. U ontvangt bericht via uw e-mailadres over veranderingen met een voorafgaande kennisgeving van zeven (7) dagen. Als u niet met de veranderingen akkoord gaat, dan dient u deze overeenkomst in overeenstemming met de voorwaarden te beëindigen. Wij zullen de datum, waarop veranderingen aan de Termen en Voorwaarden zijn aangebracht, publiceren in clausule 16 hieronder. Uw voortgezette deelname in ons Partnerprogramma, nadat wij de veranderingen hebben gepost, zal een bindend akkoord van deze veranderingen vormen.

2.6. U erkent en accepteert dat artikel 9(1) en 9(2) (te verstrekken informatie via elektronische middelen) en 10 (plaatsen van de bestelling) van de elektronische handel (EG-richtlijn) wetgeving 2002  niet zullen gelden of uitwerking zullen hebben op deze Overeenkomst.

 1. Interpretatie 

3.1. In deze Overeenkomst (behalve waar de context anders vereist):

3.1.1. zullen de titels van de clausules uitsluitend voor het gemak worden geformuleerd en geen invloed uitoefenen op de interpretatie;

3.1.2. zal enkelvoud meervoud omvatten, en omgekeerd;

3.1.3. zal elke referentie naar “personen”, fysieke personen, firma’s, partnerschappen, bedrijven, corporaties, associaties, organisaties, regeringen, staten, overheids- of staatsagentschappen, fondsen en stichtingen (in alle gevallen ongeacht eventuele aparte juridische persoonlijkheden en ongeacht de jurisdictie en de wetten waaronder deze zijn geïntegreerd of bestaan); en

3.1.4. zal een referentie naar een statuut of statutaire provisies een referentie vormen naar dat/die bepaalde statuut of statutaire bepaling en naar alle verordeningen, regelingen, instrumenten en andere ondergeschikte wetgeving, die onder het desbetreffende statuut zijn gemaakt, inclusief wijzigingen, bewerkingen of uitbreidingen op het pertinente tijdstip.

 

 

 1. Uw aanvraag

4.1. Wij zullen naar exclusief eigen goeddunken bepalen of uw aanvraag geaccepteerd wordt of niet; onze beslissing is definitief en is niet vatbaar voor beroep. Wij zullen u per e-mail informeren of uw aanvraag is goedgekeurd of niet. Als uw aanvraag afgewezen wordt, kunt u op een later tijdstip nogmaals een aanvraag doen. Als uw aanvraag geaccepteerd wordt, zullen wij u de nodige instructies wat betreft het aanmaken van koppelingen per e-mail toesturen.

4.2. U garandeert, waarborgt en zegt toe dat u niet in de Verenigde Staten van Amerika en de daarbij behorende gebieden gevestigd bent (als u een persoon bent), of dat uw bedrijf niet geregistreerd of zakelijk actief is in de Verenigde Staten van Amerika en de daarbij behorende gebieden(als u een bedrijf bent).

 1. Verificatie van identiteit en ondersteunende documentatie 

5.1. Het is ons beleid om het witwassen van geld, en alle activiteiten die het witwassen van geld of het financieren van terroristische of misdadige activiteiten vergemakkelijken, te verbieden en actief te voorkomen. Voordat uw aanvraag geaccepteerd wordt, zullen wij uw identiteit controleren door middel van de door u verstrekte informatie en door verdere informatie te vergaren vanuit publieke bronnen en gegevens. Om twijfel te voorkomen, gaat u akkoord dat wij de door u verstrekte persoonlijke informatie kunnen gebruiken voor de verificatie van uw identiteit.

5.2. U stemt in om ons alle ondersteunende documenten te verstrekken, waar wij van tijd tot tijd om kunnen vragen. De ondersteunende documenten kunnen alle of een aantal van de volgende documenten voor personen omvatten: een kopie van een geldig paspoort, een kopie van een geldig rijbewijs, een kopie van een rekening van openbare diensten, een referentiebrief van de bank van de aanvrager en een kopie van een bankverklaring. Voor een bedrijf kan de ondersteunende documentatie het volgende omvatten: een kopie van de akte van oprichting, de statuten (of gelijkwaardig) van het bedrijf, een goedgekeurde bedrijfsresolutie, een akte van goede standing, een machtiging en informatie wat betreft de identiteit van de eigenaars en de bestuurders van het bedrijf. U erkent en gaat akkoord dat wij het recht hebben om betalingen aan u in te houden (i) als deze ondersteunende documenten niet tijdig worden voorgelegd, en (ii) totdat alle desbetreffende gegevens over u naar tevredenheid zijn gecontroleerd.

 1. Uw verplichtingen

6.1. Tijdens de Termijn bent u verplicht om de meest recente, door de Onderneming verstrekte koppelingen duidelijk zichtbaar op de Partnersite te integreren en constant te tonen, op de manier en in de locatie die tussen u en de Onderneming zijn afgesproken, en u hebt niet het recht om de vorm, de locatie of de exploitatie van de koppelingen zonder schriftelijke toestemming van de Onderneming te wijzigen. Als wij uw aanvraag goedkeuren, dan dient de Partnersite de desbetreffende koppelingen binnen vier (4) weken na de notificatie dat u geaccepteerd bent te tonen. Als u de koppelingen niet toont, kunnen wij deze Overeenkomst onmiddellijk zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen.

6.2. U stemt in om de Onderneming in redelijke mate te assisteren wat betreft het vertonen, de toegang, de transmissie en het onderhoud van de koppelingen.

6.3. U zult zeker stellen dat u geen koppelingen plaatst op pagina’s van de Partnersite die gericht zijn op personen onder de 18 jaar of, als de Partnersite onderworpen is aan toepasbare wetten op dat gebied in een bepaalde jurisdictie, op personen die niet de leeftijd hebben om op een wettelijke manier deel te nemen.

6.4. In het geval dat u de koppelingen wilt plaatsen op andere websites dan de Partnersite, dan dient u in de eerste plaats de schriftelijke toestemming te verkrijgen van de Onderneming waar de koppelingen aan gerelateerd zijn.

6.5. De Onderneming heeft het recht om controle uit te oefenen op de Partnersite om zeker te stellen dat u de voorwaarden van deze Overeenkomst respecteert, en u bent verplicht om aan de Onderneming alle gegevens en informatie (inclusief, maar niet beperkt tot wachtwoorden) te verstrekken die nodig zijn om deze controle zonder kosten uit te voeren.

6.6. Als de Onderneming ontdekt dat uw gebruik van een koppeling niet in overeenstemming is met de voorwaarden van deze Overeenkomst, dan kan de Onderneming alle nodige maatregelen nemen om de koppelingen te deactiveren en deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving.

6.7. U hebt niet het recht:

6.7.1. om sleutelwoorden, zoektermen of andere identificatiesymbolen te kopen of te registreren voor gebruik in een zoekmachine, portaal, gesponsorde adverteerdienst of een andere zoek- of verwijzingsdienst;

6.7.2. om metatag-sleutelwoorden op de Partnersite te integreren, of

6.7.3. om merken, termen of afbeeldingen (behalve uitdrukkelijk toegestane elementen in deze Overeenkomst),

te gebruiken, in geen enkel geval, op welk moment dan ook, die identiek of gelijksoortig zijn t.a.v. de handelsmerken, de commerciële activiteiten of andere merknamen van de Onderneming.

6.8. Noch u, noch uw directe familieleden komen in aanmerking om Klant te worden, en u hebt geen recht op een deel van de netto inkomsten (of een andere beloning van welke zakelijke activiteit dan ook) in verband met familieleden of vrienden. De directe familieleden omvatten in deze context uw echtgenoot/echtgenote, partner, ouders, kinderen of broeders en zusters.

6.9. U hebt niet het recht:

6.9.1. om personen of eenheden enigerlei overweging of stimulans te bieden, direct of indirect (inclusief en zonder beperkingen de betaling van geld of andere voordelen), voor het gebruik van de koppelingen voor toegang tot de Website(s) (bijv. door de implementatie van een “beloningsprogramma” voor personen of eenheden die de koppelingen gebruiken voor toegang tot de Website(s));

6.9.2. om de inhoud van elektronische middelen of andere materialen, die door wie dan ook aan ons zijn voorgelegd, te lezen, te onderscheppen, op te nemen, verder te leiden, te interpreteren of in te vullen;

6.9.3. om de functie van een knop, koppeling of een andere interactief kenmerk van de Website(s) op welke manier dan ook te wijzigen, verder te  leiden, te verwijderen of te vervangen;

6.9.4. om transacties van welke aard dan ook aan te gaan op de Website(s) voor een derde partij, of om een andere persoon of eenheid te machtigen of aan te moedigen om dat te doen;

6.9.5. om actie te ondernemen die volgens redelijke veronderstelling verwarring bij een eindgebruiker zou kunnen veroorzaken wat betreft onze relatie met u, of wat betreft de site waarop de functies of transacties plaatsvinden;

6.9.6. om reclame of promotionele inhoud, die de Website(s) of de Onderneming(en) bevordert, te posten of voor te stellen, afgezien van het verschaffen van de koppelingen in overeenstemming met deze Overeenkomst en eventuele promotionele acties zoals bedoeld in clausule 6.13;

6.9.7. om advertenties of promotionele inhoud te posten of voor te stellen die de Website(s) bevorderen, of op een andere manier in verband staan met de presentatie van de Website(s) (bijv. door pop-upvensters of pop-undervensters, of via een techniek of technologie van “framing”), of om een derde partij te assisteren, te machtigen of aan te moedigen om dergelijke actie te ondernemen;

6.9.8. om te pogen om op kunstmatige wijze het door ons aan u te betalen geldbedrag te verhogen;

6.9.9. om te bewerkstellingen dat de Website(s) (of een pagina van de Website(s)) zich opent in de browser van een bezoeker als gevolg van een andere actie dan het klikken op de koppeling;

6.9.10. om te proberen verkeer te onderscheppen of verder te leiden (inclusief maar zonder beperkingen via door de gebruiker geïnstalleerde software), van of op een website die deelnemer is in ons Partnerprogramma;

6.9.11. om gebruik te maken van de koppelingen en/of van advertenties en promotionele inhoud van Ladbrokes (inclusief banieren, campagnes en promotioneel materiaal) naast of in combinatie met ongepaste inhoud (inclusief maar niet beperkt tot lasterlijke of smadelijke inhoud, onzedelijke, pornografische, obscene of onverbloemde inhoud, gepirateerde inhoud, inhoud die de intellectuele eigendomsrechten schenden, of inhoud die godsdienstige haat of vooroordelen kan oproepen), evenals op peer-to-peersites voor uitwisseling van bestanden of bittorrents. U dient de grafische elementen, banieradvertenties, koppelingen of inhoud van Ladbrokes onmiddellijk te verwijderen, of te laten verwijderen, na ontvangst van de volgende notificatie van Ladbrokes:

6.9.12. direct of indirect deelnemen in verboden activiteiten of verkeer, of deze toestaan, ondersteunen, bevorderen, aanmoedigen, of er profijt van trekken;

6.9.13. direct of indirect posten, presenteren, verspreiden of verder leiden van welke reclame of promotionele inhoud dan ook, die op één of andere manier promotionele reclame- of marketingactiviteiten voor de Websit(s) e bevordert (inclusief, maar niet beperkt tot banieren, campagnes, promotioneel materiaal) voor personen of eenheden die in de buitengesloten gebieden gevestigd zijn; of

6.9.14. de Partnersite of koppelingen toegankelijk maken, op welk moment dan ook, voor personen of eenheden die in de uitgesloten gebieden gevestigd zijn.

6.10. Als wij naar absoluut eigen goeddunken vaststellen dat u deel hebt genomen in één van de activiteiten in clausule 6.9, kunnen wij (zonder beperkingen van welke voor ons beschikbare rechten of remedies dan ook) geldbedragen inhouden, die in andere omstandigheden onder deze Overeenkomst aan u te betalen zouden zijn, en/of deze Overeenkomst onmiddellijk beëindigen.

6.11. HET IS UW VERANTWOORDING OM DE WEBSITE REGELMATIG TE RAADPLEGEN EN DOOR TE NEMEN WAT BETREFT WIJZIGINGEN IN DE LIJST VAN UITGESLOTEN GEBIEDEN.

6.12. U zult de Onderneming op aanvraag schadeloos stellen en van aansprakelijkheid ontheffen wat betreft verliezen, aanvragen, vorderingen, schade, sancties, kosten, uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot consequentiële verliezen en verlies van winst, redelijke juridische kosten en uitgaven en de desbetreffende BTW, indien van toepassing) en aansprakelijkheden die direct of indirect aan de Onderneming(en) zijn berokkend als gevolg van een door u veroorzaakte breuk van de clausules 6.7, 6.8 of 6.9.

6.13. Als u contact opneemt met één van uw gebruikers om de Website(s) om de koppelingen te bevorderen, dan dient u in de teksten van deze communicatie duidelijk te stellen, dat deze communicatie plaatsvindt zonder de kennis of de implicatie van de Onderneming(en), en dat eventuele klachten die de desbetreffende gebruiker zou willen voorleggen aan u, en niet aan de Onderneming(en) geadresseerd dienen te worden.

6.14. U dient te allen tijde in overeenstemming te zijn met wet gegevensbescherming 1998 en de privacy- en elektronische communicatie (EG-richtlijnen) wet 2003, en met welke andere gerelateerde of vergelijkbare wetgeving dan ook.

6.15. U dient de Gebruikers in alle gevallen, waar van toepassing, te informeren via een privacybeleid of een ander geschikt middel, dat er een tracking-technologie op de harde schijf van de Gebruiker wordt geïnstalleerd, als de Gebruiker op een koppeling klikt. U dient de Gebruikers de mogelijkheid te bieden om de installatie van deze tracking-technologie te weigeren, in overeenstemming met artikel 6 van de privacy- en elektronische communicatie (EG-richtlijnen) wet 2003.

6.16. Behoudens artikel 6.17, waar de partner elke vorm van communicatie verstuurt met koppelingen of zakelijke inhoud door middel van elektronische communicatie (met inbegrip van maar niet beperkt tot e-mail) (‘elektronische communicatie’), zal de partner ervoor zorgen dat:

6.16.1. de naam van de partner zal verschijnen in de regel ‘Van’ als de afzender van de e-mail met een afzenderadres dat geen verband houdt met Ladbrokes.com, de naam Ladbrokes, een van de Ladbrokes-merknamen of enige andere merknaam die eigendom is van of die al dan niet tijdelijk beheerd wordt door Ladbrokes;

6.16.2. een verwijzing naar Ladbrokes.com, de naam van  Ladbrokes, een handelsmerk van Ladbrokes of elk ander handelsmerk in eigendom of in het beheer van Ladbrokes zal niet als onderwerp in alle elektronische berichten geplaatst worden die als onderdeel van diensten verstuurt worden;

6.16.3. Naam en / of logo van de partner zal  in de tekst van alle elektronische berichten verschijnen die door de partner gestuurd worden zodat de ontvangers weten dat de partner de berichten verstuurt;

6.16.4. elk elektronische bericht dat door de partner verzonden wordt, zal een “afmeldingsoptie” bevatten en een dergelijke afmelding wordt uitsluitend gekoppeld aan de partner (zonder link naar Ladbrokes.com, de naam Ladbrokes, een van de Ladbrokes merknamen, of enige andere naam van het merk in eigendom van of in beheer van Ladbrokes);

6.16.5. ontvanger mag niet worden belast met een extra verhoging na het gebruik van de “afmeldingsoptie”;

6.16.6. de “afmeldingsoptie” is te allen tijde volledig functioneel en operationeel;

6.16.7. verwijzingen naar de bonusprikkels in elk elektronische bericht dat door de partner verstuurd wordt, moet aangeven dat er “voorwaarden van toepassing zijn” voor een dergelijke regeling met bonusprikkels door middel van een link of voetnoot,…

6.16.8. de ontvangers van alle elektronische communicatie die wordt verspreid, zullen uitsluitend bestaan uit ontvangers die worden vermeld in een ‘opt-in’-database (oftewel deze personen moeten aan de partner hun uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven om elektronische communicatie met marketing en reclame te ontvangen van een derde partij zoals Ladbrokes);

6.16.9. indien een ontvanger mededeelt dat hij / zij niet langer marketing nieuwsbrief wenst te ontvangen van de partner (of via de “afmeldingsoptie” of op enige andere manier), moeten zijn / haar gegevens onmiddellijk verwijderd worden uit de lijst van de “opt-in”-databank;

6.16.10. de partner moet stoppen met het verzenden van nieuwsbrieven via elektronische berichten nadat een ontvanger heeft medegedeeld dat hij / zij niet langer marketing nieuwsbrief wenst te ontvangen van de partner (of via de “afmeldingsoptie” of op enige andere manier); en

6.16.11. op verzoek van Ladbrokes, zal de affilate met vertrouwen en op een tijdige manier samen werken met Ladbrokes om     the Affiliate will co-operate with Ladbrokes in good faith and in a timely manner to carry out any data scrubbing exercises against Ladbrokes’ ‘unsubscribe’ lists whether directly or via a third party.

6.16.12. Het schema voor de elektronische communicatie werd zo consistent mogelijk opgesteld met wat we in onderling overleg zijn overeengekomen. Om onduidelijkheid te voorkomen (tenzij anders opgesteld door ons), zal de ontvanger van een e-mail of sms niet meer worden gecontacteerd gedurende één (1) maand per e-mail of sms.

6.17. Het is de partner niet toegestaan om welke vorm van communicatie dan ook te verzenden via sms’jes of telefonische tekstberichten met koppelingen of zakelijke inhoud.

6.18. De partner gaat akkoord met het leveren van hulpverlening, samenwerking en informatie aan Ladbrokes die Ladbrokes kan eisen in het kader van onderzoeken, rechtszaken en andere claims door staatsinstaties (inclusief Information Commissioner’s Office) tegen Ladbrokes.

6.19 De partner zal ervoor zorgen dat alle nieuwsbrieven, reclames en promoties die op potentiële klanten in het Verenigd Koninkrijk gericht zijn of anderszins onderworpen is aan de regulering door de Britse Gambling Commission, de onderstaande tekst bevatten:

www.gambleaware.co.uk”;
“Alleen 18+ ”; en
“Voorwaarden zijn van toepassing”

6.20. Indien de partner API van Ladbrokes gebruikt, de partner zal ervoor zorgen dat:

6.20.1. de API volgens alle handleidingen en richtlijnen van Ladbrokes gebruikt wordt die de partner van tijd tot tijd van Ladbrokes ontvangt ; en

6.20.2. ze volledig voldoen aan alle aanwijzingen en instructies van Ladbrokes in relatie tot de API.

6.20.3 ze het kopiëren, aanpassen, reverse-enginering, decompileren, demonteren, wijzigen, aanpassingen en het corrigeren van fouten in de API in zijn geheel of gedeeltelijk niet toe zullen staan (en mag derden niet toestaan).

6.20.4 ze geen toegang zullen hebben tot virussen en ze geen virussen zullen opslaan, verspreiden of verzenden.

6.20.5 alle informatie met betrekking tot de API (bijvoorbeeld sleutels en/of toegangscodes) wordt geheim gehouden (en dergelijke informatie wordt als vertrouwelijk beschouwd in de zin van artikel 15).

6.20.6 er zal geen toegang aan derden worden verleend voor de API zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ladbrokes.

 1. Onze verplichtingen

7.1. Wij zullen u de koppelingen verschaffen, of de Onderneming(en) machtigen om dat te doen, voor integratie op de Partnersite, en deze koppelingen zullen van tijd tot tijd worden bijwerkt.

7.2. Op voorwaarde dat u onze instructies volgt wat betreft het volgen van Klanten, zullen wij al het mogelijke doen om zeker te stellen dat, als een Klant via de koppelingen naar de Website(s) geleid wordt, en vervolgens een weddenschap plaatst bij een activiteit, de desbetreffende Klant geïdentificeerd wordt als afkomstig van de Partnersite. Wij zullen echter geen enkele aansprakelijkheid tegenover u aanvaarden, als wij niet bij machte zijn om een Klant te identificeren als afkomstig van de Partnersite.

7.3 Wij hebben het recht om alle rechten uit te oefenen die wij hebben of te voldoen aan alle verplichtingen die hieronder staan (inclusief, zonder beperking, onze betalingsverplichtingen volgens artikel 8) via elk bedrijf.

 1. Betaling

8.1. We bieden verschillende betalingsstructuren aan onze affiliates inclusief inkomstenaandeel , CPA en hybride modellen. Houd er rekening mee dat de inkomstenplannen die van toepassing zijn op de klanten die u op onze Ladbrokes.be website brengt, afwijken van onze gebruikelijke affiliate-comissieplannen voor de andere websites. Voor de commissieplannen voor klanten die via de Partner Site op onze Belgische website (Ladbrokes.be) gekomen of voor meer informatie over onze betalingsstructuren, neem dan contact op met uw affiliate-accountmanager.

8.2. Tenzij anders overeengekomen met uw affiliatiemanager, onze standaard betalingsstructuur is om u een percentage van de netto-inkomsten te betalen (in overeenstemming met de bepaling in artikel 8.5) gedurende de looptijd per Vertical. Het aan u verschuldigd percentage van netto-inkomsten wordt bepaald door het aantal klanten dat in elke kalendermaand aan ons is geleverd. Ga naar de comissiespagina www.ladbrokespartners.com voor informatie over onze standaard aan u verschuldigd % van de netto-inkomsten met inachtneming van het aantal klanten per maand dat aan ons geleverd is.. U vindt er ook informatie over onze spannende en nieuwe acties voor nieuwe leden van tijd tot tijd.

8.3. Wij zullen u voorzien van overzichten, die toegankelijk zijn via www.ladbrokespartners.com met gegevens over het aantal Klanten en uw deel van de netto inkomsten, die voor u in de loop van de kalendermaand zijn gecumuleerd.

8.4. Aan het einde van de kalendermaand zullen wij uw Inkomstenaandeel registreren. Mocht een Inkomstenaandeel in een bepaalde kalendermaand negatief zijn, dan hebben wij het recht, maar niet de verplichting om dit negatieve bedrag over te boeken en te verrekenen met alle toekomstige Inkomstenaandelen die in andere omstandigheden aan u betaald zouden worden, totdat het negatieve saldo volledig is verrekend. Wij hebben echter ook het recht, maar niet de verplichting om het negatieve saldo, dat anders overgeboekt zou worden, op nul te zetten. Als een Inkomstenaandeel de €100 niet overschrijdt, dan hebben wij het recht om het bedrag in te houden en over te boeken tot het einde van de eerste kalendermaand, waarin het Inkomstenaandeel (inclusief het overgeboekte bedrag) de €100 overschrijdt; op dat moment vindt de betaling plaats volgens clausule 8.5. Om twijfel te vermijden, preciseren wij dat u alleen recht heeft op uitbetaling als uw saldo positief is, en als dat saldo groter is dan €100 in een bepaalde maand.

8.5. U kunt aan het einde van de kalendermaand, onder voorbehoud van clausule 8.4, een rekening uitschrijven voor het desbetreffende Inkomstenaandeel, dat door Ladbrokes aan u verschuldigd is, en dat binnen 45 dagen na ontvangst van de rekening door Ladbrokes zal worden betaald. Het uitschrijven van een rekening is echter geen vereiste, aangezien het desbetreffende Inkomstenaandeel, dat wij u verschuldigd zijn, automatisch geregistreerd en binnen 60 dagen na het einde van de desbetreffende kalendermaand zal worden uitbetaald (in overeenstemming met deze clausule 8.5). Dit Inkomstenaandeel zal in euro worden uitbetaald, inclusief BTW, indien van toepassing.

8.6. Als er een fout optreedt in de berekening van het Inkomstenaandeel, dan behouden wij ons het recht voor om deze berekening te allen tijde te corrigeren en eventuele door ons te veel betaalde bedragen bij u terug te vorderen (inclusief maar zonder beperkingen door middel van reductie in toekomstige betalingen, die in andere omstandigheden aan u verschuldigd zouden zijn).

8.7. Wij behouden ons het recht voor om aan u te betalen geldbedragen onder de Overeenkomst in te houden, als wij van mening zijn dat er verboden activiteiten gepleegd is, of overwogen wordt, waarbij u betrokken bent, ongeacht of deze ingehouden bedragen verband houden met de desbetreffende gebeurtenis of niet. Als wij van mening zijn dat er verboden activiteiten gepleegd is of overwogen wordt door een Klant, zonder dat u ervan op de hoogte bent, dan hebben wij het recht om aan u verschuldigde bedragen in verband met deze verboden activiteiten in te houden. Wij hebben tevens het recht om in zulke gevallen geldbedragen die u al had ontvangen te verrekenen bij toekomstige betalingen, als gedemonstreerd kan worden dat deze bedragen via verboden activiteiten voortgebracht zijn.

8.8. Wij behouden ons het recht voor om het bedrag van uw Inkomstenaandeel te verminderen tot een lager percentage, als u drie (3) achtereenvolgende maanden geen nieuwe Klanten levert.

8.9. Wij behouden ons het recht voor om de door u gekozen betalingsstructuur (inclusief het bedrag van uw inkomstenaandeel) te wijzigen na een schriftelijke kennisgeving aan u. Een dergelijke wijziging wordt van kracht vanaf de datum van een dergelijke kennisgeving.

8.10. Alle berekeningen in verband met het aan u te betalen bedrag onder deze Overeenkomst worden door ons uitgevoerd en zijn uitsluitend gebaseerd op de gegevens en de bestanden in onze systemen; onze berekeningen zijn definitief en bindend.

8.11. Netto inkomsten, die in andere deviezen worden ontvangen dan in euro, worden omgerekend volgens ons standaard wisselkoersbeleid.

8.12. Alle betalingen vinden plaats inclusief BTW, indien van toepassing.

8.13. Ondanks de andere bepalingen van deze clausule 8, zijn wij uitsluitend tijdens het Termijn verplicht om geldbedragen onder deze Overeenkomst (inclusief delen van inkomsten) aan u uit te betalen.

 1. Intellectueel eigendom

9.1. De relevante Onderneming verleent u een niet exclusieve, herroepbare en niet overdraagbare licentie toe, zodat u de zakelijke inhoud tijdens de Termijn uitsluitend door middel van de presentatie van de koppelingen op de Partnersite kunt tonen, zoals beschreven in deze Overeenkomst en in overeenstemming met alle richtlijnen die wij u van tijd tot tijd verschaffen. Alle rechten van intellectueel eigendom en goede wil in verband met de koppelingen en voor alle weddenschapproducten, gerelateerde systemen en software die regelmatig door de Ondernemingen worden verschaft, blijven het eigendom van de Ondernemingen. Het is u niet toegestaan om de Bedrijfsinhoud te gebruiken op een manier die schadelijk is voor de Onderneming, of voor de reputatie of de goede wil t.a.v. de Onderneming. Het is u niet toegestaan om de Bedrijfsinhoud op welke manier dan ook te wijzigen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de relevante Onderneming.

9.2. U gaat akkoord dat de Partnersite geen enkele gelijkenis zal vertonen met de Website(s), en u dient in geen geval de indruk te wekken dat de Partnersite de Website (of een deel daarvan) is.

 1. Garantie

10.1. De door deze Overeenkomst gebonden partijen waarborgen en garanderen t.a.v. elkaar dat zij tijdens de hele Termijn alle rechten, titels en autoriteit i.v.m. deze Overeenkomst zullen behouden, dat zij elkaar de onder deze Overeenkomst toegekende rechten en licenties zullen verlenen, en dat zij aan alle verplichtingen onder deze Overeenkomst zullen voldoen.

10.2. U garandeert, waarborgt en zegt toe dat u alle nodige registraties, vergunningen, toestemmingen en licenties hebt verkregen en zult onderhouden, zodat u uw verplichtingen onder deze Overeenkomst kunt nakomen, en dat u alle toepasbare wetten en regelgevingen volledig zult respecteren en blijven respecteren.

10.3. U waarborgt, garandeert en zegt toe dat de Partnersite geen materiaal zal bevatten, dat lasterlijk, pornografisch, onwetmatig, schadelijk, bedreigend, smadelijk, obsceen, intimiderend, racistisch of etnisch discriminerend is, of op een andere manier bezwaarlijk of discriminerend, gewelddadig, politiek gevoelig of omstreden is, of in tegenstrijd is met de rechten van welke derde partij dan ook, of koppelingen naar zulk materiaal verschaft.

10.4. U garandeert dat u te allen tijde de bepalingen van de wet gegevensbescherming 1998 en de privacy- en elektronische communicatie (EG-richtlijnen) wet 2003, en de periodieke wijzigingen van deze wetten, evenals alle andere gerelateerde wetgeving, en dat u de Onderneming op verzoek schadeloos zult stellen en van aansprakelijkheid ontheffen wat betreft verliezen, sancties, aanvragen, vorderingen, schade, kosten, uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot consequentiële verliezen en verlies van winst, redelijke juridische kosten en uitgaven, en de daaraan verbonden BTW, indien van toepassing), en aansprakelijkheden die direct of indirect aan de Onderneming zijn berokkend als gevolg van een aan u te wijten breuk van deze garantie.

10.5. U garandeert, waarborgt en zegt toe dat u noch in het verleden, noch in het heden, noch in de toekomst reclame, marketing en promotionele activiteiten in verband met de Website(s) in één van de uitgesloten gebieden zult uitvoeren of beschikbaar maken.

 1. Niet-aansprakelijkheidsverklaring 

Wij kunnen niet waarborgen dat de exploitatie van de Website(s) ononderbroken of foutloos zal zijn en wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van onderbrekingen en fouten.

 1. Vergoeding

U zult de schadeloosgestelde partij op aanvraag schadeloos stellen en van aansprakelijkheid ontheffen wat betreft alle verliezen, sancties, aanvragen, vorderingen, schade, kosten, uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot consequentiële verliezen en verlies van winst, redelijke juridische kosten en uitgaven en de desbetreffende BTW indien van toepassing), en aansprakelijkheden die direct of indirect zijn veroorzaakt voor de schadeloosgestelde partij als gevolg van een schending, niet-uitvoering of niet nakoming van een van de verplichtingen of garanties die opgenomen zijn in deze overeenkomst waarvan de uitvoering of naleving op u berust.

 1. Uitsluiting van aansprakelijkheid

13.1. Geen enkel element in deze clausule 13 zal de aansprakelijkheid van de Onderneming voor dood of persoonlijke verwondingen als gevolg van ernstige nalatigheid of fraude beperken.

13.2. Geen enkele Onderneming zal aansprakelijk worden gehouden, in het contract, wat betreft onrechtmatige handelingen (inclusief maar zonder beperking nalatigheid), of wegens breuk van de statutaire verplichting of op wat voor manier dan ook, voor:

13.2.1. verlies van inkomsten, winst, contracten, zaken of verwachte besparingen, of

13.2.2. verlies van goede wil of reputatie, of

13.2.3. indirecte of consequentiële verliezen,

in geen enkel geval, ongeacht of deze verliezen wel of niet door de partijen overwogen zijn op de datum van deze Overeenkomst, of in verband met andere kwesties onder deze Overeenkomst.

13.3. De aansprakelijkheid van de Onderneming zal in geen enkel geval de som van het totaal van de geldbedragen overschrijden, die door ons aan u zijn betaald tijdens de twaalf (12) maanden die voorafgingen aan de datum waarop deze aansprakelijkheid is ontstaan.

 1. Termijn en gebeurtenissen van tekortkoming

14.1. Deze overeenkomst gaat in op de datum waarop wij u op de hoogte stellen dat uw aanvraag in overeenstemming met artikel 4.1 is goedgekeurd, en blijft geldig totdat deze wordt beëindigd.

14.2. Niettegenstaande clausule 14.1, kunnen beide partijen (“niet foutieve partij”) de Termijn met onmiddellijke ingang beëindigen door schriftelijke kennisgeving aan de andere partij (“foutieve partij”), als:

14.2.1. de foutieve partij een breuk van de materiële verplichtingen onder deze Overeenkomst begaat en, in geval van een onherstelbare breuk, deze niet herstelt binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de kennisgeving van de andere partij;

14.2.2. de foutieve partij insolvent wordt, of niet bij machte is om de schulden te betalen (zoals gedefinieerd in artikel 123 van de Insolvency Act 1986), stelt de foutieve partij een vrijwillige regeling voor, wijst een curator, bewindvoerder of manager aan over het geheel of een deel van zijn activiteiten of activa of indien een verzoek wordt ingediend, er een beschikking opgemaakt zal worden of er een besluit genomen zal worden voor zijn liquidatie (behalve voor de doeleinden van een bonafide fusie of reorganisatie), faillissement of ontbinding of indien hij een andere voorstel heeft of een compositie of regeling met zijn crediteuren of enige klasse van hen aangaat, of indien hij zijn werkzaamheden heeft gestaakt op zakenreis of indien hij beweert het voordeel van enig wettelijk moratorium uit kan halen.

14.3. Beide partijen kunnen deze Overeenkomst beëindigen door overhandiging van een voorafgaande schriftelijke kennisgeving van vier (4) weken aan de andere partij.

14.4. Beide partijen zullen de andere partij direct schriftelijk in kennis stellen van een gebeurtenis onder clausule 14.2.2., die plaatsvindt tijdens de Termijn en die de andere partij het recht zou geven om de Termijn te beëindigen.

14.5. Zonder restrictie van clausule 14.3, behouden wij ons het recht voor om deze Overeenkomst te allen tijde, en om welke reden dan ook, onmiddellijk te beëindigen door de overhandiging aan u van een schriftelijke kennisgeving.

14.6. Indien de partner zijn verplichtingen en verantwoordelijkheden opgenomen in deze overeenkomst niet na heeft kunnen leven, is de Ladbrokes niet verplicht het inkomstenaandeel op het moment van beëindiging van de overeenkomst of daarna aan de partner te betalen, voor zover van toepassing.

14.7 Onmiddellijk na de beëindiging van deze overeenkomst om welke reden dan ook, moet de partner alle koppelingen van de Partnersite, evenals alle andere merken, namen, symbolen, logo’s, ontwerpen of een ander materiaal, beelden en inhoud in eigendom van Ladbrokes, ontwikkeld , gelicenteerd of gecreëerd door Ladbrokes en / of door Ladbrokes  en aan de partner verstrekt in verband met deze overeenkomst te verwijderen. De partner moet ook alle koppelingen van de Partnersite uitschakelen naar alle websites en stoppen met alle activiteiten die betrekking hebben op de koppelingen. Alle rechten en licenties verleend aan de partner in deze overeenkomst zullen onmiddellijk beëindigen.

14.8. De partijen zullen geen verdere verplichtingen of rechten hebben onder deze Overeenkomst na de beëindiging van de Termijn, zonder beperkingen wat betreft andere eventuele verplichtingen of rechten die de partijen hadden op het moment van beëindiging van de Overeenkomst, afgezien van clausules 2, 3, 6.7, 6.9, 6.10, 6.12, 6.14, 12, 13, 14.6, 15 en 16, samen met de andere clausules, waarvan de geldigheid noodzakelijk is voor de interpretatie of de uitvoering van deze Overeenkomst en die van kracht zullen blijven na de beëindiging van de Termijn.

 1. Vertrouwelijkheid

15.1. De partijen zeggen toe dat zij op geen enkel moment vertrouwelijke informatie zullen onthullen aan wie dan ook wat betreft de bedrijfsactiviteiten, de zaken, de klanten, de cliënten of de leveranciers van de andere partij, of een lid van de groep van bedrijven waar de andere partij bijhoort, behalve zoals toegestaan in clausule 15.2.

15.2. Beide partijen kunnen de vertrouwelijke informatie van de ander onthullen:

15.2.1. aan de werknemers, managers, vertegenwoordigers of adviseurs, die kennis dienen te hebben van deze informatie in verband met het nakomen van de verplichtingen van de partij onder deze Overeenkomst. Elke partij zal zeker stellen dat de werknemers,  managers, vertegenwoordigers of adviseurs, aan wie de vertrouwelijke informatie van de andere partij onthuld wordt, de bepalingen van clausule 15 nakomen, en

volgens wettelijke vereisten, aan een gerechtshof van de competente jurisdictie of aan een overheidsinstantie of regelgevende autoriteit.

15.3. Geen van de partijen zal de vertrouwelijke informatie van de andere partij gebruiken voor een ander doeleinde dan de uitvoering van de verplichtingen onder deze Overeenkomst.

 1. Algemeen

16.1. Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst en verstandhouding van de partijen en vervangt eventuele voorgaande overeenkomsten tussen de partijen in verband met het onderwerp van deze Overeenkomst. Elk van de partijen erkent en gaat akkoord, bij de acceptatie van deze Overeenkomst en de daarbij behorende documenten, dat deze niet afhankelijk is en geen remedie vormt wat betreft welke verklaring, vertegenwoordiging, garantie, verstandhouding, belofte of verzekering dan ook (ongeacht of het om nalatigheid of om argeloosheid gaat) van welke persoon dan ook (ongeacht of het een partij onder deze Overeenkomst betreft of niet), afgezien van de uitdrukkelijk in deze Overeenkomst beschreven elementen. Geen enkel element in deze clausule zal de aansprakelijkheid wegens fraude beperken of uitsluiten.

16.2. Als één van de partijen een betaling op de vastgestelde datum onder deze Overeenkomst verzuimt, dan heeft de andere partij het recht, maar niet de verplichting om een simpele rente over het openstaande bedrag in rekening te brengen vanaf de vervaldatum tot de daadwerkelijke datum van betaling, tegen de wettelijke Belgische tarieven.

16.3. In geen geval zal vertraging, mislukking of verzuim (volledig of gedeeltelijk) bij het uitvoeren, uitoefenen of voortzetten van enig/e recht, macht, privilege, vordering of remedie, die onder deze Overeenkomst of door de wet zijn toegekend of ontstaan, beschouwd of opgevat worden als een vrijstelling van dat/die of een ander/e recht, macht, privilege, vordering of remedie in verband met de desbetreffende omstandigheden, of fungeren als belemmering voor de uitvoering van dat/die recht, macht, privilege, vordering of remedie, in welke ander geval of op welk ander moment, of latere momenten, dan ook.

16.4. U mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons overgaan tot een cessie, of een licentie overdragen of over deze Overeenkomst en de daarbij behorende rechten beschikken, of enkele of alle verplichtingen onder deze Overeenkomst uitbesteden, of beweren dat dit gebeurt. Een cessie die een breuk vormt van deze clausule zal aan de cessionaris geen enkel recht toekennen.

16.5. Als een bepaling van deze Overeenkomst door een rechtbank of een administratief orgaan van een competente jurisdictie als ongeldig of onuitvoerbaar wordt bevonden, dan zal deze ongeldigheid of onuitvoerbaarheid geen invloed uitoefenen op de andere bepalingen van deze Overeenkomst, die volledig van kracht en effectief zullen blijven.

16.6. Alle notificaties, die onder deze Overeenkomst aan ons worden geadresseerd, dienen per e-mail voorgelegd te worden aan de desbetreffende manager voor partners. Graag hier klikken om contact met ons op te nemen. Wij zullen u de onder deze Overeenkomst vallende notificaties sturen via het e-mailadres dat u op uw aanvraagformulier hebt verstrekt, of via een ander door u aangegeven e-mailadres. De notificaties zullen binnen twee uur na de aflevering als ontvangen worden beschouwd, met de voorwaarde dat als de vermeende ontvangst voor 09:00 uur op een werkdag plaatsvindt, deze beschouwd wordt als ontvangen om 09:00 uur op die dag, en dat als de vermeende ontvangst na 17:00 uur op die dag plaatsvindt, de notificatie beschouwd wordt als ontvangen om 09:00 uur van de volgende werkdag.

16.7. De partijen zeggen toe dat zij op geen enkel moment, zowel tijdens als na de Termijn, de vertrouwelijke informatie over de zaken of de bedrijfsactiviteiten van de andere partij, of van een lid van de groep van ondernemingen waarvan de andere partij deel uitmaakt, waarvan zij kennis hebben of in de toekomst kennis zullen hebben, zullen gebruiken, onthullen of communiceren aan wie dan ook, afgezien van de professionele vertegenwoordigers of adviseurs, of volgens wettelijke vereisten of juridische of regelgevende autoriteiten, en dat zij geen enkel deel van deze vertrouwelijke informatie, direct of indirect, zullen gebruiken voor andere doeleinden dan die van deze Overeenkomst. Beide partijen zullen zich op redelijke wijze inspannen om publicatie of onthulling van vertrouwelijke informatie over deze zaken te voorkomen.

16.8. Niets in deze Overeenkomst is bedoeld of zal fungeren om een partnerschap tussen de partijen op te zetten, of om één van beide partijen toestemming te geven om als agent voor de ander te handelen, en geen van beide partijen zal de autoriteit hebben om in naam van de ander, of ten behoeve van de ander te handelen, of om de ander op wat voor manier dan ook te binden (inclusief maar niet beperkt tot het geven van verzekering of garantie, de veronderstelling van een verplichting of een aansprakelijkheid en het uitoefenen van rechten of machten).

16.9. Geen van beide partijen zal aankondigingen in verband met deze Overeenkomst, of het onderwerp van deze Overeenkomst doen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, afgezien van wettelijke vereisten of vereisten vanuit juridische of regelgevende autoriteiten.

16.10. Personen die geen partij zijn in deze Overeenkomst hebben niet het recht krachtens de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 om voorwaarden van deze Overeenkomst te laten gelden of ten uitvoer te brengen, tenzij deze Overeenkomst uitdrukkelijk bepaalt dat een derde partij het recht heeft om een voorwaarde van deze overeenkomst ten uitvoer te brengen; dit oefent echter geen invloed uit op bestaande of beschikbare rechten of remedies van een derde partij.

16.11. De geldigheid, de samenstelling en de prestaties van deze Overeenkomst (en van elk/e vordering, conflict en kwestie die kunnen voortvloeien onder of in verband met de uitvoerbaarheid) zullen worden geregeerd en opgevat in overeenstemming met de wetten van Engeland en Wales. De partijen onderwerpen zich onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie van de Belgische rechtbanken wat betreft vorderingen, conflicten en kwesties, die kunnen voortvloeien onder of in verband met deze Overeenkomst of de uitvoerbaarheid daarvan.

16.12. In geval van verschillen in betekenis in vertaalde versies van deze Overeenkomst zal de versie in de Franse taal overheersen.

 

 1. Wijzigingen in deze Overeenkomst

Deze overeenkomst is het laatst bewerkt op 15 december 2015.