Regler och villkor – Ladbrokes.com

Läs detta noggrant. Det är av yttersta vikt att du läser och förstår dessa allmänna regler och villkor. I samband med att du kryssar för rutan nedan vilken fastställer att du accepterar dessa villkor och väljer att fortsätta med din ansökan till vårt affiliateprogram, har du därmed (i den mån vi godkänner din ansökan) godkänt alla de villkor som specificeras häri. Om du inte godkänner villkoren (eller inte är auktoriserad att göra det) så bör du inte fortsätta med ansökan. Vänligen kontakta berörd kontohandläggare om du har frågor angående vårt affiliateprogram eller dessa regler och villkor. Klicka här för att kontakta oss eller besök vår affiliatewebbplats på www.ladbrokespartners.com/sv.

  1. Definitioner

  I detta Avtal skall följande termer förstås på följande sätt:

  Avtal avser de regler och villkor som reglerar vårt affiliateprogram;
  API avser Ladbrokes Application Programmning Interface;
  Affärsinnehåll avser varumärken och relaterat innehåll (som ibland ändras) tillhörande respektive Företag;
  Bankdagar alla dagar som inte är lördagar, söndagar eller allmänna helgdagar i England;
  Företag avser:

  1.  Ladbrokes Sportsbook LP:s yttersta holdingbolag och samtliga dotterbolag under dessa holdingbolag (där “holdingbolag” och “dotterbolag” används enligt de definitioner de tillskrivs i avsnitt 1159 och tillägg 6 i Companies Act 2006 (i ändrad lydelse)) samt

  2.  alla personer som har ingått en kommersiell förbindelse (inklusive joint venture eller liknande arrangemang) med Ladbrokes Sportsbook LP eller något av de under (a) ovan nämnda Företagen;

  Kunder avser besökare från Partnerwebbplatsen som gått in på någon av webbplatserna via en länk och som (i) vid användning av den aktuella webbplatsen öppnat ett nytt konto hos något av Företagen, (ii) inte tidigare har öppnat ett konto hos något av Företagen vid användning av sådan webbplats, (iii) har fått sina kontoregistreringsuppgifter bekräftade och godkända av Ladbrokes, inklusive (utan begränsning) att individen bekräftats vara 18 år eller äldre, (iv) lägger insatser eller spelar (i förekommande fall) med insatta pengar på den aktuella webbsidan och (v) är kvalificerad och auktoriserad att komma åt och använda den aktuella webbplatsen i enlighet med villkoren för användning av sådan webbplats samt följer alla tillämpliga lagar, regler och förordningar;
  Undantagna områden avser de begränsade områden som listas på Ladbrokes huvudsakliga webbplats (www.ladbrokes.com) från tid till annan, uppgifter om dessa kan man hitta genom att följa länken http://help.ladbrokes.com/display/4/kb/article.aspx?aid=1119, vilket ska inkludera USA och dess territorier samt Kina och Turkiet.

  Spelverksamhet från följande områden kvalificerar inte för CPA-betalningar: Afghanistan, Algeriet, Armenien, Azerbajdzjan, Vitryssland, Georgien, Östtimor, Indonesien, Iran, Irak, Kazakstan, Kirgizistan, Montenegro, Nordkorea, Puerto Rico, Serbien, Sudan, Tadzjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan, Bolivia, Brasilien, Costa Rica, Dominikanska Republiken, Ecuador, El Salvador, Indien, Lettland, Litauen, Moldavien, Nigeria, Pakistan, Panama, Peru, Ukraina.

  DET ÄR DITT ANSVAR ATT UPPSÖKA OCH REGELBUNDET KOLLA LADBROKES WEBBPLATS ANGÅENDE EVENTUELLA ÄNDRINGAR AV LISTAN ÖVER BEGRÄNSADE OMRÅDEN;

  Skadeslös part avser varje Företag samt varje Företags medarbetare, tjänstemän, direktörer, anställda, agenter, aktieägare och samarbetspartner;
  Ladbrokes / vi / oss / vår avser Ladbrokes Sportsbook LP, vars registrerade kontor ligger på 57/63 Line Wall Road, Gibraltar;
  Länkar avser de på Partnerwebbplatsen inkluderade hyperlänkar, banners eller annat kampanjmaterial (vilket kan omfatta Företagsinnehåll) som enligt överenskommelse leder trafik till webbplatserna;
  Nettointäkter avser den totala mängd intäkter vi får in till följd av Kunders användning av webbplats(er), borträknat följande: (i) belopp utbetalda till Kunder i form av vinster; (ii) belopp betalda i form av avgifter och skatter inklusive moms (eller rimlig provision därav) eller andra lagstadgade avdrag eller betalningar till licensierande myndigheter, däribland licensavgifter till British Horse Racing Board eller likvärdig institution; (iii) avlagda belopp för elektroniska betalningsavgifter eller kreditkortsavgifter; (iv) osäkra fordringar; (v) belopp tillskrivna fall av förbjuden handling; (vi) återbetalda spelinsatser; (vii) provisioner för transaktioner som återbetalats på uppmaning av kortinnehavarens bank (allmänt känt som “chargeback”); (viii) alla belopp som betalas av Kunder som satsar hos ett Företag via en plattform som ägs eller drivs av en tredje part; (ix) kostnaden för “bonusspel” eller “bonusmarker” som ges till Kunder som del av en reklam- eller marknadsföringsaktivitet; samt (x) alla Kundrelaterade royalties utbetalda till tredje part (varvid tredje parts royalties avser alla sådana royalties eller intäktsdelar som Företaget i fråga måste betala ut till tredje part för att lagligen kunna använda sig av tredje parts teknik eller produkt på webbplatserna).
  Partnerwebbplats  avser av oss godkända webbplatser, mobilapplikationer eller annan marknadsföringskanal som används av Affiliaten i syfte att leda trafik till Webbplatserna;
  Förbjunda aktivteter avser faktisk handling, eller försök till handling, som utförs av dig eller en Kund och som av oss rimligen anses vara (i) olaglig i några tillämpliga jurisdiktioner, (ii) utförd i mot bättre vetande eller (iii) avsedd att bedra något Företag eller någon webbplats och/eller kringgå kontraktsmässiga eller juridiska begränsningar, oavsett om sådan handling eller försök till handling faktiskt orsakar oss eller någon av webbplatserna skada. Som en förbjuden handling ska även, utan begränsning, följande inräknas: maskopi; missbruk av bonusar eller andra kampanjer; missbruk av CPA-provisionsstrukturen (om så är tillämpligt); brott mot penningtvättslagar eller andra lagar och förordningar; spam; falsk, vilseledande eller otillåten annonsering eller falska, vilseledande eller otillåtna utfästelser; användning av stulna kreditkort; rakeback-aktiviteter; samt obehörig användning av immateriella rättigheter (inklusive tredje parters och Företags rättigheter);
  Intäktsandel avser din totala andel av eventuella nettointäkter per vertikal under föregående kalendermånad;
  Avtalsperiod avser den period under vilken detta Avtal gäller. Denna period börjar gälla från och med den dag vi meddelar dig att din ansökan har godkänts i enlighet med klausul 4.1 och fortsätter därefter tills den avslutas i enlighet med klausul 14;
  Användare avser användare av Partnerwebbplatsen;
  Vertikal avser Poker, Casino, Odds, Bingo, Lotto samt andra produkter som fastställs av Ladbrokes;
  Webbplats(er) avser alla webbplatser, landningssidor och/eller appar som drivs av eller i samarbete med Företaget eller Företagen samt alla deras tillhörande sidor (inklusive sidor som besöks via API); och
  Virus avser alla föremål eller enheter (inklusive alla mjukvaror, koder, filer och/eller programvaror som till exempel maskar och/eller trojaner) som kan komma att: förhindra, skada eller på annat sätt negativt påverka funktionaliteten hos någon av datorprogramvarorna, hårdvarorna eller nätverken, någon av telekommunikationstjänsterna, utrustningen eller nätverken; förhindra, skada eller på annat sätt negativt påverka åtkomligheten till eller funktionaliteten hos program eller data, däribland pålitligheten hos något program eller någon data (detta gäller såväl arrangera om som ändra och radera program eller data helt, delvis eller på annat sätt); eller att negativt påverka användarupplevelsen.
  du / din / Affiliate avser affiliates, det vill säga den person eller det Företag som anges på den relevanta ansökningsblanketten.

    

  1. Detta Avtal

  2.1. Detta Avtal anger de allmänna villkor som överenskommits mellan oss (Ladbrokes Sportsbook LP) och dig (den person eller det företag som anges på ansökningsblanketten) beträffande din ansökan om att gå med (samt, om din ansökan beviljas, ditt medlemskap) i vårt affiliateprogram.

  2.2. Om du blir godkänd som affiliate till oss åtar du dig att:

  2.2.1. främja webbplatserna på det sätt som anges på  www.ladbrokespartners.com; samt att

  2.2.2. skapa Länkar..

  2.3. Genom att ingå detta avtal åtar du dig att tillhandahålla dina tjänster till Företagen.

  2.4. Detta Avtal ersätter alla tidigare villkor beträffande vårt affiliateprogram.

  2.5. Vi kan när som helst komma att ändra delar av detta Avtal. Där så är möjligt kommer det i förväg meddelas om sådana ändringar, och dessa meddelanden skickas då till den senaste angivna e-postadress som vi har registrerad i vårt system eller i ett kontomeddelande. I slutändan är det ditt ansvar att granska Avtalet för att se om villkoren för Avtalet har ändrats. Det är därför viktigt att du regelbundet loggar in på ditt konto. Om du inte samtycker till ändringarna är den enda lösningen att avsluta detta Avtal. Vi kommer att publicera det datum då ändringar till detta Avtal gjordes i klausul 17 nedan. Ditt fortsatta deltagande i vårt affiliateprogram efter att ändringar har gjorts kommer att utgöra ett bindande godkännande av sådana ändringar.

  2.6. Du bekräftar och accepterar att reglerna 9(1) och 9(2) (beträffande information som ska lämnas på elektronisk väg) samt 11(1) (beträffande beställning) i brittiska Electronic Commerce (EC Directive) Regulations 2002 (EG-direktiv om elektronisk handel 2002) inte kommer att tillämpas på eller ha någon effekt på detta Avtal.

  1. Tolkning

  3.1. Enligt detta Avtal gäller (om inte annat framgår av sammanhanget):

  3.1.1. att klausulrubriker endast inkluderats av bekvämlighetsskäl och inte ska påverka tolkningen;

  3.1.2. att singular inkluderar plural och vice versa;

  3.1.3. att varje hänvisning till “personer” omfattar fysiska personer, egna firmor, partnerskap, företag, bolag, föreningar, organisationer, regeringar, stater, statliga och offentliga myndigheter, stiftelser och truster (i varje enskilt fall oavsett om särskild juridisk person existerar och oberoende av den jurisdiktion i vilken eller enligt vars lagstiftning den registrerats eller existerar); samt

  3.1.4. att hänvisning till en lag eller föreskrift avser hänvisning till den lagen eller föreskriften samt till alla ordrar, föreskrifter, instrument eller annan underordnad lagstiftning som görs under lagen i fråga, så som denna är ändrad, återantagen, eller förlängd vid den aktuella tidpunkten.

   

  1. Din ansökan

  4.1. Som en del av ansökningsprocessen måste du för att bli medlem i vårt affiliateprogram fylla i och skicka in en elektronisk ansökningsblankett. Ansökningsblanketten utgör en del av detta Avtal. Vi avgör efter eget gottfinnande om din ansökan ska godkännas eller inte. Vårt beslut är slutgiltigt och kan ej överklagas. Vi meddelar dig via e-post huruvida din ansökan har godkänts eller inte. Om din ansökan avslås kan du välja att ansöka på nytt vid ett senare tillfälle. Om din ansökan godkänns skickar vi dig de instruktioner du behöver för att kunna skapa och inkludera länkar på din webbplats.

  4.2. Du garanterar, utfäster och åtar dig att intyga att du inte bor i USA eller något av dess territorier (om du är en individ) och inte heller att ditt företag är registrerat eller bedriver sin verksamhet i USA eller något av dess territorier (om du är ett företag).

  1. Identitetsverifikation och dokumentation

  5.1. Det är vår policy att förbjuda och aktivt förhindra penningtvätt och all verksamhet som underlättar penningtvätt eller finansiering av terrorism eller brottslig verksamhet. Innan vi godkänner din ansökan kommer vi att verifiera din identitet genom den information du delgett oss samt genom att inhämta ytterligare information från offentliga källor. För att undvika tveksamheter godkänner du härmed att vi har rätt att använda din personliga information i verifikationssyfte.

  5.2. Du åtar dig att förse oss med alla styrkande handlingar som vi vid någon tidpunkt kan komma att begära. För individer kan styrkande handlingar omfatta något eller samtliga av följande: kopia på giltigt pass, kopia på giltigt körkort, kopia på elräkning, referensbrev från din bank eller kopia på kontoutdrag. För företag kan styrkande handlingar omfatta: kopia på företagets registreringsbevis, bolagsordning (eller motsvarande dokument), vederbörligen godkänd företagsupplösning, intyg om gott anseende, fullmakt eller uppgift om de verkliga ägarnas och styrelseledamöternas identiteter. Du accepterar och godkänner att vi har rätt att hålla inne betalningar till dig (i) om dessa handlingar inte lämnas in i tid samt (ii) till dess att dina uppgifter har verifierats till vår belåtenhet.

  1. Dina förpliktelser

  6.1. Under hela avtalsperioden ska du på Partnerwebbplatsen tydligt och kontinuerligt visa de mest uppdaterade länkar som du har tillhandahållits av något Företag, på ett sätt och en plats som överenskommits mellan dig och Företaget i fråga. Du får inte ändra länkens utformning, placering eller funktionssätt utan att först ha erhållit Företagets skriftliga godkännande. Om vi godkänner din ansökan bör Partnerwebbplatsen kunna uppvisa länkarna inom fyra (4) veckor från det att du blivit underrättad om medlemskap. Om du underlåter att uppvisa länkarna inom den angivna tiden har vi rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan.

  6.2. Du åtar dig att ge Företaget lämplig assistans med avseende på uppvisning, tillgång till, överföring av och underhåll av länkarna.

  6.3. Du åtar dig att ej placera länk(ar) på eventuella sidor på Partnerwebbplatsen som riktar sig till personer under 18 år eller, om Partnerwebbplatsen är så förbjuden enligt gällande lag i en relevant jurisdiktion, till en person som inte innehar en ålder för att på ett lagligt sätt kunna delta.

  6.4. Om du vill placera ut länkar på andra webbplatser än Partnerwebbplatsen i fråga måste du först erhålla skriftligt godkännande från alla Företag som länkarna berör.

  6.5. Företaget har rätt att övervaka Partnerwebbplatsen för att säkerställa att du uppfyller de villkor som anges i detta Avtal. Du åtar dig att tillhandahålla Företaget all den data och information (inklusive, men inte begränsat till, lösenord) som gör det möjligt för Företaget att utföra sådan övervakning utan kostnad.

  6.6. Om Företaget upptäcker att din användning av länkarna bryter mot något av de villkor som anges i detta Avtal har Företaget rätt att vidta åtgärder som gör länkarna verkningslösa. Vi har under sådana omständigheter rätt att omedelbart säga upp Avtalet utan att meddela dig.

  6.7. Du får inte:

  6.7.1. köpa eller registrera sökord, söktermer eller andra identifierare för användning i någon sökmotor, portal, sponsrad reklam eller annan sök- eller hänvisningstjänst;;

  6.7.2. inkludera metataggar på Partnerwebbplatsen, eller

  6.7.3. (utom i den mån som i detta Avtal uttryckligen tillåts) på annat sätt använda märken, villkor eller bilder,

  som är identiska med eller liknar något av Företagens varu- eller handelsmärken eller andra märkesnamn.

  6.8. Varken du eller dina närmsta släktingar har rätt att bli Kunder och du har heller ingen rätt till någon andel av Nettointäkterna (eller någon annan ersättning från ett Företag) i förhållande till sådana släktingar. Nära släktingar skall i detta sammanhang förstås som make/maka, partner, förälder, barn eller syskon.

  6.9. Du får inte:

  6.9.1. direkt eller indirekt erbjuda en person eller ett företag ersättning eller incitament (inklusive, utan begränsning, utbetalning av pengar eller andra förmåner) för att de ska använda länkarna på din webbplats (t.ex. genom att implementera ett “belöningssystem” som belönar personer eller företag som använder länkarna);

  6.9.2. läsa, avlyssna, registrera, omdirigera, tolka eller fylla i elektroniska formulär eller annat material som lämnats till oss av någon person;

  6.9.3. på något sätt ändra, omdirigera, hindra eller ersätta funktionssättet hos knappar, länkar eller andra interaktiva inslag på webbplatserna;

  6.9.4. på uppdrag av tredje part engagera dig i transaktioner av något slag på webbplatserna eller tillåta, hjälpa eller uppmuntra en annan person eller ett annat företag att göra så;

  6.9.5. vidta åtgärder som rimligen skulle kunna orsaka förvirring bland slutanvändare beträffande vår relation till dig eller beträffande den webbplats där funktioner eller transaktioner förekommer;

  6.9.6. publicera eller tillhandahålla reklam eller PR-material som främjar någon av webbplatserna eller Företagen på annat sätt än så som anges i detta Avtal. Du har enligt detta Avtal endast rätt att tillhandahålla länkar samt sprida sådan reklam som diskuteras i klausul 6.13;

  6.9.7. publicera eller tillhandahålla reklam eller PR-material som främjar någon av webbplatserna i samband med att dessa besöks eller används (t.ex. genom användning av popupfönster eller “framing”-teknik). Du får inte heller hjälpa, tillåta eller uppmuntra någon tredje part att vidta sådana åtgärde;

  6.9.8. på artificiell väg försöka öka värdet på det belopp som vi eventuellt är skyldiga dig;

  6.9.9. på något sätt göra så att webbplatserna (eller någon sida därav) öppnar i en besökares webbläsare annat än som ett resultat av att besökaren klickat på en länk;

  6.9.10. försöka avlyssna eller omdirigera (inklusive, utan begränsning, via användarinstallerad programvara) trafik från eller på en webbplats som deltar i vårt affiliateprogram;

  6.9.11. använda länkar och/eller eventuell reklam och PR-material som tillhandahållits av Ladbrokes (inklusive banner och kampanjer) tillsammans eller på något vis i samband med något olämpligt innehåll (inklusive, utan begränsning, nedsättande eller ärekränkande innehåll, oanständigt, pornografiskt, obscent eller explicit innehåll, piratkopierat innehåll, innehåll som kränker immateriella rättigheter och innehåll som kan ge upphov till religiöst hat eller fördomar) eller på fildelningswebbplatser och torrentsidor. Du ska, om Ladbrokes så önskar, omedelbart ta bort eller säkerställa borttagning av alla grafiska element, reklambanner, länkar och innehåll som är relaterade till Ladbrokes;

  6.9.12. direkt eller indirekt begå, tillåta, bistå i, främja, uppmuntra eller dra nytta av handling eller trafik som är involverad i en förbjuden aktivitet;

  6.9.13. direkt eller indirekt posta, tillhandahålla, distribuera eller omdirigera reklam eller PR-material som främjar eller på annat sätt gör reklam för webbplatserna (inklusive, utan begränsning, banner, kampanjer och reklammaterial) till någon person eller företag som befinner sig i de begränsade områdena, eller

  6.9.14. göra så att en person eller ett företag som befinner sig i de undantagna områdena får tillgång till Partnerwebbplatsen eller länkarna.

  6.10. Om vi enligt eget övervägande fastställer att du har deltagit i någon av de i klausul 6.9 angivna aktiviteterna kan vi (utan begränsning av övriga rättigheter eller rättsmedel som är tillgängliga för oss) underlåta att betala ut det belopp som vi enligt detta Avtal annars skulle vara skyldiga dig och/eller omedelbart säga upp detta Avtal.

  6.11. DET ÄR DITT ANSVAR ATT UPPSÖKA OCH REGELBUNDET KOLLA LADBROKES WEBBPLATS ANGÅENDE EVENTUELLA ÄNDRINGAR AV LISTAN ÖVER BEGRÄNSADE OMRÅDEN.

  6.12. Du ska på begäran betala skadestånd till och hålla Företaget skadeslös från och mot alla förluster, krav, fordringar, skadestånd, böter, kostnader, utgifter (inklusive, men inte begränsat till, följdskador och utebliven vinst, skäliga juridiska kostnader och utgifter samt moms därpå om tillämpligt) och skulder som Företaget eller Företagen åsamkats, direkt eller indirekt, till följd av en överträdelse som du gjort vad gäller klausulerna 6.7, 6.8 eller 6.9.

  6.13. Om du kontaktar någon av dina användare i syfte att marknadsföra webbplatserna eller länkarna ska du i sådan kommunikation klargöra att denna sker utan Företagets eller Företagens i fråga vetskap eller medverkan samt att alla klagomål som den berörda användaren kan tänkas vilja göra ska delges dig och inte Företaget eller Företagen i fråga.

  6.14. Du ska alltid agera i enlighet med Data Protection Act 1998 och Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003 (EG-direktiv om sekretess och elektronisk kommunikation 2003) samt annan relaterad eller liknande lagstiftning.

  6.15. Du åtar dig att informera användaren, via en sekretesspolicy eller på annat lämpligt sätt, om att spårningsteknik installeras på användarens hårddisk i samband med att användaren klickar på länkarna. Du ska alltid ge användaren möjlighet att avvisa installation av sådan spårningsteknik i enlighet med regel 6 i Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003 (EG-direktiv om sekretess och elektronisk kommunikation 2003).

  6.16. I de fall då Partnern skickar någon som helst form av kommunikation innehållande Länkar eller Företagsinnehåll som elektronisk kommunikation (inklusive men inte begränsat till e-post) (“Elektronisk kommunikation”), skall Partnern i enlighet med klausul 6.17 säkerställa:

  6.16.1. att Partnerns namn framstår som avsändaren i e-postmeddelandets “Från”-fält, med en avsändaradress som ej kan kopplas till Ladbrokes.com, namnet Ladbrokes, något av Ladbrokes varumärken eller något annat varumärke som ägs eller drivs av Ladbrokes från tid till annan;
  6.16.2. att hänvisningar till Ladbrokes.com, namnet Ladbrokes, något av Ladbrokes varumärken eller något annat varumärke som ägs eller drivs av Ladbrokes ej ska inkluderas i ämnesrubriken i något som helst Elektronisk kommunikation som skickas ut som en del av Tjänsterna;

  6.16.3. att Partnerns namn och/eller Partnerns logotyp visas i huvudtexten i den Elektroniska kommunikation som skickas ut av Partnern så att mottagare vet att det är Partnern som skickar ut kommunikationen;
  6.16.4. att all Elektronisk kommunikation som Partnern skickar ska inkludera ett alternativ för “avregistrering”, och att sådan avregistrering endast ska länkas till Partnern (utan koppling till Ladbrokes.com, namnet Ladbrokes, något av Ladbrokes varumärken eller något annat varumärke som ägs eller drivs av Ladbrokes);

  6.16.5. mottagaren inte skall belastas med ett extra påslag efter att ha använt möjligheten till “avregistrering”;

  6.16.6. möjligheten till “avregistrering” skall alltid vara fullt fungerande;

  6.16.7. hänvisningar till bonusincitament i all Elektronisk kommunikation som Partnern skickat ska med hjälp av en länk eller en fotnot indikera att “regler och villkor gäller” för ett sådant upplägg med bonusincitament,

  6.16.8. att mottagarna av Elektronisk kommunikation som skickas ut uteslutande ska bestå av mottagare som finns på en databas med “prenumererande” personer (d.v.s. att dessa individer måste ha gett Partnern sitt samtycke till att motta Elektronisk kommunikation från tredje part som exempelvis Ladbrokes);

  6.16.9. att mottagare genast skall avlägsnas från databasen med ”prenumererande” om denne meddelat Partnern att denne inte längre önskar ta emot marknadsföringsmaterial från Partnern (oavsett om detta sker genom möjligheten till “avregistrering” eller på annat sätt);

  6.16.10. att Partner ej skall skicka någon form av Elektronisk kommunikation till en mottagare som har meddelat Partnern att denne inte längre önskar ta emot marknadsföringsmaterial från Partnern (oavsett om detta sker genom möjligheten till “avregistrering” eller på annat sätt); och

  6.16.11. att Partnern, på Ladbrokes begäran, samarbetar med Ladbrokes i god tro och i god tid för att utföra datarensning av Ladbrokes “avregistrerings”-listor, antingen direkt eller via tredje part.

  6.16.12. Tidschemat som gäller för Elektronisk kommunikation beror på de åtgärder som vidtagits av avtalets parter, För att undvika tvivel (om ingen annan överenskommelse gjorts med oss) vill vi härmed klargöra att mottagaren av våra email eller sms inte kommer att bli kontaktad igenom inom en (1) månads tid via vare sig email eller sms.

  6.17. Partnern är ej tillåten att skicka ut någon form av kommunikation innehållande någon form av Länk eller Affärsinnehåll via SMS eller annan form av textmeddelande.

  6.18. Partnern går med på att förse Ladbrokes med all sådan assistans, samarbete och information som Ladbrokes kan komma att begära i anslutning till någon form av undersökningar, fordringar eller anklagelser som gjorts mot Ladbrokes av ett reglerande eller statligt organ (inklusive Information Commissioner’s Office)

  6.19. Partnern skall försäkra sig om att all/a marknadsföring, reklam och kampanjer som riktar sig till potentiella Kunder i Storbritannien eller någon annanstans och är föremål för regleringar av Brittiska spelkommissionen skall inkludera följande formuleringar:

  1. gambleaware.co.uk“;
  2. “Endast 18 +” och
  3. “Regler och villkor gäller”;

  6.20. I de fall där Partnern använder Ladbrokes API skall Partnern försäkra sig om att:

  6.20.1 man använder sig av API i överensstämmelse med alla föreskrifter och riktlinjer som utfärdas av Ladbrokes tid för annan;

  6.20.2 man iakttar alla bestämmelser och instruktioner som utfärdas av Ladbrokes angående API;

  6.20.3 man inte (och inte heller tillåter att någon tredje part) kopierar, anpassar, dekonstruerar, dekompilerar, justerar, anpassar eller ändrar felaktigheter i API:n, varken delvis eller i dess helhet; och

  6.20.man inte har åtkomst till, lagrar, distribuerar eller skickar några Virus.

  6.20.5 all information rörande API (inklusive eventuella nycklar och/eller tillträdeskoder) hålls konfidentiell (och all sådan information skall anses vara konfidentiell i enlighet med klausul 15).

  6.20.6 man ej ger någon tredje part tillgång till API:n utan i förväg skriftlig tillåtelse från Ladbrokes.

  1. Våra skyldigheter

  7.1. Vi åtar oss att tillhandahålla eller säkerställa att Företaget eller Företagen i fråga tillhandahåller länkar för användning på Partnerwebbplatsen och kan med jämna mellanrum uppdatera sådana länkar.

  7.2. Under förutsättning att du uppfyller våra instruktioner vad gäller spårning av kunder åtar vi oss att göra vårt bästa för att säkerställa att en kund som går in på webbplatsen och därefter satsar pengar hos Företaget identifieras via länken på Partnerwebbplatsen och därmed kopplas till denna. Däremot besitter vi inget ansvar gentemot dig om vi av någon anledning inte kan säkerställa att kunden kommer från Partnerwebbplatsen.

  7.3. Vi erhåller rätten att utöva och uppfylla alla våra gällande rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal (inklusive, utan begränsning, våra betalningsförpliktelser enligt klausul 8) genom alla Företag.

  1. Betalning

  8.1. Vi erbjuder ett brett utbud av betalningsmodeller, inklusive intäktsandel, CPA och hybridmodeller. Observera att intäktsplanerna som gäller för de Kunder som levereras till Webbplatsen Ladbrokes.be skiljer sig från de vanliga provisionsplanerna som vi har för andra Webbplatser. För provisionsplaner för Kunder som kommer från Partnerwebbplatsen till vår belgiska Webbplats (Ladbrokes.be) eller för mer information om vår betalningsstruktur, var god kontakta din kontohandläggare.

  8.2. Om inte annan överenskommelse träffats mellan dig och din kontohandläggare är vårt standardförfarande att betala dig (i enlighet med bestämmelserna under klausul 8.5) en procentandel av de nettointäkter som inkommit under avtalsperioden per vertikal.  Hur stor procentandel av nettointäkterna som ska betalas beror på hur många kunder du levererar till oss under varje kalendermånad. Gå till provisionssidan på www.ladbrokespartners.com för mer information om vår standardprocentandel av nettointäkterna som ska betalas beroende på hur många kunder som levereras varje månad till oss. Där hittar du även med jämna mellanrum information om våra nya, spännande partnererbjudanden.

  8.3. Vi åtar oss att tillhandahålla rapporter till dig beträffande det antal kunder och din procentandel av nettointäkterna som har tillkommit dig under kalendermånaden. Dessa rapporter hittar du på www.ladbrokespartners.com.

  8.4. I slutet av kalendermånaden åtar vi oss att registrera din aktuella intäktsandel. Om en kalendermånad uppvisar en negativ intäktsandel har vi rätt att, men är inte skyldiga att, föra vidare och kvitta sådana negativa belopp mot framtida intäktsandelar som annars skulle ha betalats ut till dig, till dess att det negativa saldot helt har nollställts. Dock har vi också rätt att, men är inte skyldiga att, nollställa det negativa saldo som annars skulle föras vidare. Om intäktsandelen understiger 100 pund har vi rätt att hålla inne och föra vidare beloppet till slutet av den första kalendermånad då intäktsandelen (inklusive innehållna betalningar) överstiger 100 pund, vid vilken tidpunkt betalningen ska utföras i enlighet med klausul 8.5. Du kan alltså räkna med att utbetalning sker i slutet av de kalendermånader då ditt konto uppvisar en positiv balans på 100 pund eller mer.

  8.5. Med förbehåll för klausul 8.4 kan du i slutet av kalendermånaden fakturera den aktuella intäktsandel som Ladbrokes är skyldig dig, som då ska betalas inom 45 dagar från det att Ladbrokes tagit emot fakturan. Fakturering är dock inte ett krav då den aktuella intäktsandelen faktureras och betalas ut automatiskt (i enlighet med denna klausul 8.5) inom 60 dagar från sista dagen i kalendermånaden i fråga. Sådan intäktsandel betalas ut i brittiska pund inklusive moms (om så är tillämpligt).

  8.6. Om ett fel görs i beräkningen av intäktsandelen förbehåller vi oss rätten att när som helst korrigera sådana fel samt återkräva eventuella överskjutande belopp som redan har betalats ut till dig (inklusive, utan begränsning, genom att reducera framtida betalningar som annars skulle ha betalats ut till dig).

  8.7. Vi förbehåller oss rätten att hålla inne alla belopp som vi enligt detta Avtal är skyldiga dig om vi tror att någon förbjuden aktivitet, som involverar dig, har utförts eller övervägs, oavsett om de innehållna beloppen relaterar till händelsen eller inte. Om vi misstänker att en kund har utflrt eller övervägt att utföra en förbjuden aktivitet utan din vetskap har vi rätt att hålla inne alla belopp som vi är skyldiga dig som relaterar till den aktuella händelsen. Vi har också rätt, i sådana fall, att kvitta av belopp som redan mottagits av dig, och som kan visas ha genererats genom förbjuden aktivitet, mot framtida belopp som annars skulle ha betalats ut till dig.

  8.8. Vi förbehåller oss rätten att minska din intäktsandel till en lägre procentandel om du ej levererar några nya kunder under tre (3) månader.

  8.9. Vi förbehåller oss rätten att ändra din valda betalningsmodell (inklusive beloppet på din intäktsandel) och meddelar dig då skriftligen om detta. Varje sådan ändring träder i kraft den dag du tar emot sådant meddelande.

  8.10. Alla beräkningar som görs för att fastställa det belopp som enligt detta Avtal ska betalas ut till dig görs av oss och baseras uteslutande på vår systemdata och våra register. Dessa beräkningar är slutgiltiga och bindande.

  8.11. Nettointäkter som betalas ut i andra valutor än brittiska pund konverteras i enlighet med vår policy för valutaväxling.

  8.12. Alla betalningar är inklusive moms om så är tillämpligt.

  8.13. Utan hinder av vad som sägs i andra bestämmelser i denna klausul 8 är vi enbart skyldiga att betala ut sådana belopp som vi enligt detta Avtal är skyldiga dig (inklusive eventuella intäktsandelar) under avtalsperioden i fråga.

   

  1. Intellektuell egendom

  9.1. Företaget i fråga ger dig en icke-exklusiv, återkallelig och icke-överlåtbar licens att under angiven avtalsperiod på Partnerwebbplatsen uppvisa Affärsinnehåll i enlighet med detta Avtal och de riktlinjer som vi eller Företaget i fråga med jämna mellanrum kan komma att delge dig. Alla rättigheter vad gäller intellektuell egendom och eventuell goodwill som kan komma att uppstå i länkarna samt alla spelprodukter, tillhörande system och programvara, som berör de tjänster som från tid till annan tillhandahålls av Företagen, tillhör Företagen. Det är ej tillåtet att använda affärsinnehållet på sådant sätt att det kan skada Företaget eller dess anseende eller goodwill. Det är ej heller tillåtet att ändra eller på något sätt modifiera affärsinnehållet utan att först erhålla skriftligt godkännande från det relevanta Företaget.

  9.2. Du åtar dig att säkerställa att Partnerwebbplatsen inte på något sätt, till utseende och/eller känsla, liknar webbplatserna. Likaså åtar du dig att säkerställa att Partnerwebbplatsen inte utger sig för att vara någon av webbplatserna (eller del därav).

  1. Garantier

  10.1. Varje part till detta Avtal utfäster för och garanterar den andra parten att den besitter, och under hela avtalsperioden kommer att fortsätta att besitta, all rätt och behörighet att ingå detta Avtal, att till den andra parten bevilja de rättigheter och licenser som beviljas i detta Avtal samt att utföra alla sina förpliktelser enligt detta Avtal.

  10.2. Du garanterar och utfäster för oss att du har och kommer att fortsätta att ha alla de registreringar, tillstånd, godkännanden och licenser som du behöver för att kunna uppfylla dina skyldigheter enligt detta Avtal samt att du till fullo följer och kommer att fortsätta att följa alla tillämpliga lagar och förordningar.

  10.3. Du utfäster, garanterar och åtar dig att se till att Partnerwebbplatsen ej innehåller material som är kränkande, pornografiskt, olagligt, skadligt, hotfullt, ärekränkande, obscent, trakasserande, rasistiskt, etniskt eller på annat sätt stötande eller diskriminerande, våldsamt, politiskt känsligt eller på annat sätt kontroversiellt, i strid med tredje parts rättigheter eller som länkar till sådant material.

  10.4. Du garanterar att du under hela avtalsperioden kommer att agera i enlighet med bestämmelserna i Data Protection Act 1998 och Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003 (EG-direktiv om sekretess och elektronisk kommunikation 2003), i dessas uppdaterade form, samt i enlighet med all övrig gällande lagstiftning. Du garanterar även att du på begäran kommer att ersätta och hålla Företagen skadeslösa för och mot alla förluster, böter, krav, skador, kostnader, utgifter (inklusive, men inte begränsat till, följdskador och utebliven vinst, skäliga juridiska kostnader och utgifter samt moms om så är tillämpligt) samt skulder som Företagen åsamkas, direkt eller indirekt, till följd av eventuella brott från din sida mot denna garanti.

  10.5. Du garanterar, utfäster och åtar dig att se till att för oss att aldrig, varken nu eller i framtiden, annonsera, marknadsföra eller på annat sätt tillhandahålla reklammaterial beträffande webbplatserna i något av de undantagna områdena.

  1. Ansvarsfriskrivning

  Vi gör inga utfästelser om att driften av webbplatserna kommer att vara oavbruten eller felfri och vi tar inte på oss något ansvar för följderna av sådana eventuella avbrott eller fel.

  1. Skadestånd

  Du ska på begäran ersätta och hålla den skadeståndsberättigade parten skadeslös för och mot alla förluster, böter, krav, skador, kostnader, utgifter (inklusive, utan begränsning, följdskador och utebliven vinst, skäliga juridiska kostnader och utgifter samt moms om så är tillämpligt) och alla skulder som den skadeståndsberättigade parten åsamkas, direkt eller indirekt, till följd av brott, uteblivna prestationer eller icke-efterlevnad från din sida beträffande någon av dina skyldigheter och garantier enligt detta Avtal.

  1. Ansvarsbegränsning

  13.1. Ingenting under denna klausul 13 ska begränsa något Företags ansvar för dödsfall eller personskador som uppstår på grund av vårdslöshet eller bedrägeri från Företagets sida.

  13.2. Inget Företag ska hållas ansvarigt avseende avtal, skadestånd (inklusive, utan begränsning, försumlighet) eller för brott mot lagstadgad skyldighet eller på något annat sätt för:

  13.2.1.  förlust av intäkter, vinster, avtal, affärer eller förväntade besparingar; eller

  13.2.2. förlust av goodwill eller rykte; eller

  13.2.3. indirekta förluster eller följdskador;

  i något fall, oavsett huruvida sådana förluster var under övervägning mellan parterna vid tidpunkten för detta Avtal, eller någon annan fråga enligt detta Avtal.

  13.3. Företagets ansvar ska under inga omständigheter överstiga summan av det totala belopp som utbetalats av Företaget till dig under de tolv (12) föregående månaderna räknat från det datum då sådant ansvar uppstod.

  1. Villkor vid händelse av försummelse

  14.1.  Detta Avtal inleds den dag vi meddelar dig att din ansökan har godkänts, i enlighet med klausul 4.1, och fortsätter därefter att gälla tills det att det avslutas.

  14.2. Utan hinder av klausul 14.1 kan endera part (“icke-försumlig part“) med omedelbar verkan säga upp Avtalet genom att skriftligen meddela den andra parten (“försumlig part“) om detta om:

  14.2.1. the Defaulting Party commits a breach of its material obligations under this Agreement and in the case of a remediable breach, fails to remedy it within thirty (30) days of the date of receipt of notice from the other;

  14.2.2. försumlig part blir insolvent eller ej kan betala sina skulder (i enlighet med angiven definition under avsnitt 123 i Insolvency Act 1986), föreslår en frivillig överenskommelse, utser förvaltare eller administratör för hela eller någon del av sin verksamhet eller tillgångar eller om ansökan ska presenteras eller begäran eller resolution ska antas för dess likvidation (ej inräknat äkta sammanslagning eller rekonstruktion), konkurs eller upplösning eller om försumlig part i övrigt föreslår eller träder in i arrangemang med sina fordringsägare eller kategorier därav eller på annat sätt upphör att bedriva sin verksamhet eller hävdar förmån av något lagstadgat moratorium.

  14.3. Endera part har rätt att säga upp detta Avtal om fyra (4) veckors skriftligt varsel givits.

  14.4. Endera part åtar sig härmed att omedelbart och skriftligen meddela motsatt part om någon sådan händelse som anges i klausul 14.2.2 inträffar under avtalsperioden och som skulle ge motsatt part rätt att säga upp Avtalet.

  14.5. Vi förbehåller oss rätten att, utan att tillämpningen av klausul 14.3 påverkas, när som helst och oavsett anledning säga upp Avtalet med omedelbar verkan från det att du mottagit skriftligt meddelande om detta.

  14.6. Om Partnern har misslyckats med att uppfylla sina förpliktelser och sitt ansvar enligt detta Avtal är Ladbrokes inte skyldig, varken vid avslutande eller i de fall därefter där detta är applicerbart, att betala ut den Intäktsandel som Ladbrokes annars hade varit skyldig Affiliaten.

  14.7. Omedelbart efter avslutande av detta Avtal, oavsett anledning, skall Affiliaten avlägsna alla Länkar från Partnerwebbsidan inklusive alla varumärken, namn, symboler, logotyper, designer eller annat material, grafik eller innehåll som ägs, utvecklats, licensierats eller skapats av Ladbrokes och/eller som Affiliaten försetts med av Ladbrokes i samband med detta Avtal. Affiliaten måste också avaktivera alla Länkar som leder från Partnerwebbsidan till alla Webbsidor och avsluta all aktivitet kopplad till Länkarna. Alla rättigheter och licenser som Affiliaten beviljats i detta Avtal kommer omedelbart att avslutas.

  14.8. Parterna ska inte besitta några ytterligare skyldigheter eller rättigheter enligt detta Avtal efter avtalsperiodens slut, utan att tillämpningen av eventuella skyldigheter eller rättigheter som tillkommit endera part vid tidpunkten för Avtalets upphörande påverkas, ej inräknat klausulerna 2, 3, 6.7, 6.9, 6.10, 6.12, 6.14, 12, 13, 14.6, 15 och 16 tillsammans med de klausuler vars överlevnad är nödvändig för att tolkning eller tillämpning av detta Avtal ska fortsätta att gälla efter det att avtalsperioden löpt ut.

  1. Sekretess

   

  15.1. Alla parter förbinder sig att under inga omständigheter för någon person uppge konfidentiella upplysningar om motsatt parts verksamhet, affärer, kunder eller leverantörer eller upplysningar om någon medlem av den grupp av företag som motsatt part tillhör, utom i de fall som anges under klausul 15.2.

  15.2. Endera part har rätt att lämna ut sekretessbelagda uppgifter om motsatt part till:

  15.2.1.anställda, tjänstemän, företrädare eller rådgivare som behöver känna till sådan information för att kunna utföra partens förpliktelser i enlighet med detta Avtal. Endera part ska säkerställa att alla de anställda, tjänstemän, företrädare eller rådgivare som de delger motsatt parts sekretessbelagda uppgifter agerar i enlighet med denna klausul 15; samt

  1. behörig domstol eller statlig eller reglerande myndighet, om så krävs enligt lag.

  15.3. Endera part får under inga omständigheter använda motsatt parts sekretessbelagda uppgifter för något annat ändamål än vad som krävs för att uppfylla detta Avtal.

  16.Allmänt

  16.1. Detta Avtal utgör hela avtalet mellan parterna och ersätter alla tidigare avtal som förts eller uppgjorts i ärendet. Vardera part intygar och accepterar att de vid träffande av detta Avtal, och alla de handlingar som anges häri, ej förlitar sig på, och ej heller har rätt till ersättning för, uttalanden, utfästelse, garanti, förståelse, löften eller försäkran (vare sig försumligt eller oskyldigt gjord) inhämtade från någon annan person (oavsett om denna är part i detta Avtal eller inte) än dem som uttryckligen anges i detta Avtal. Ingenting i denna klausul ska verka för att begränsa eller utesluta ansvar för bedrägeri.

  16.2. Om endera part underlåter att betala det belopp som den enligt detta Avtal är skyldig har motsatt part rätt att, men är inte skyldig att, debitera ränta på förfallet belopp, beräknat från förfallodagen och fram till den dag då betalning görs, med 1 procent per år över gällande basränta hos Barclays Bank Plc.

  16.3. Under inga omständigheter ska försening, fel eller försummelse (helt eller delvis) att genomdriva, implementera eller utöva sådan rättighet, makt, privilegium, anspråk eller rättsmedel som följer av eller uppkommer enligt detta Avtal eller enligt lag anses vara eller kunna tolkas som ett avstående från denna eller annan rättighet, makt, privilegium, anspråk eller rättsmedel gällande omständigheterna i fråga, eller leda till att på något sätt hindra verkställande av denna eller annan rättighet, makt, privilegium, anspråk eller rättsmedel i någon annan instans vid senare tidpunkt eller tidpunkter.

  16.4. Du får inte utan vårt skriftliga tillstånd överlåta (inklusive, utan begränsning, genom avgift eller betrodd tredje man) eller licensiera eller köpslå med detta Avtal eller enligt detta Avtal gällande rättigheter i andra hand eller lägga ut någon av dina enligt detta Avtal gällande skyldigheter på underentreprenad eller på något sätt utge dig för att göra detta. Varje påstådd överlåtelse i strid med denna klausul ska ej tilldela några rättigheter till den påstådda förvärvaren.

  16.5. Om någon punkt enligt detta Avtal av någon behörig domstol eller myndighet skulle finnas vara ogiltig eller omöjlig att verkställa ska sådan ogiltighet eller avsaknad av juridisk giltighet inte påverka övriga bestämmelser enligt detta Avtal, som förblir i full verkan.

  16.6. Alla meddelanden som enligt detta Avtal önskas delges oss ska skickas med e-post till relevant kontohandläggare. Klicka här för att kontakta oss. Vi skickar alla meddelanden gällande detta Avtal till den e-postadress som du angav i ditt ansökningsformulär eller till den e-postadress som du i förväg anmält till oss. Varje meddelande anses ha inkommit inom två timmar efter leverans, med undantag för leverans som sker innan kl. 09:00 på Bankdagar (varvid meddelandet anses ha mottagits kl. 09:00 samma dag) eller leverans som sker efter kl. 17.00 på vardagar eller helgdagar (varvid meddelandet anses ha mottagits kl. 09:00 nästföljande vardag).

  16.7. Endera part förbinder sig att under inga omständigheter, under och efter avtalsperioden i fråga, använda, avslöja eller meddela någon person, ej inräknat auktoriserade ombud eller rådgivare eller av lag inkluderade rättsliga eller reglerande myndigheter, konfidentiell information om motsatt parts verksamhet eller angelägenheter eller information om någon medlem av den grupp av Företag som motsatt part tillhör, som kan komma till kännedom under eller efter avtalsperiodens gång. Inte heller får sådan konfidentiell information användas, direkt eller indirekt, i något annat syfte än det enligt detta Avtal specificerade syftet. Endera part åtar sig att göra sitt bästa för att hindra att sådan konfidentiell information avslöjas eller publiceras.

  16.8. Ingenting enligt detta Avtal avser leda till eller verka för att skapa ett partnerskap parterna emellan. Detta Avtal godkänner under inga omständigheter att endera part agerar som ombud för motsatt part och ingen part ska ha befogenhet att agera i den andras namn eller å den andras vägnar eller på annat sätt förbinda motsatt part till något (inklusive, men inte begränsat till, utfästelser eller garantier, övertagande av någon skyldighet eller ansvar eller utövande av någon rättighet eller befogenhet).

  16.9. Ingen part har rätt att göra något tillkännagivande beträffande detta Avtal eller dess innehåll utan att på förhand erhålla skriftligt godkännande från motsatt part, med undantag för vad som kan komma att krävas enligt lag eller av juridisk eller reglerande myndighet.

  16.10. Utom i den mån Avtalet uttryckligen föreskriver att tredje part i egen rätt har rätt att verkställa villkor enligt detta Avtal har enligt Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 en tredje part som inte är part till detta Avtal ej rätt att förlita sig på eller verkställa villkor enligt detta Avtal. Detta påverkar dock inte en tredje parts rättighet eller gottgörelse av tredje part som existerar eller finns tillgänglig oberoende av Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999.

  16.11. Giltighet, tolkning och utövande av detta Avtal (samt alla påståenden, tvister eller ärenden som uppstår enligt eller i samband med detta Avtal eller dess verkställbarhet) ska regleras av och tolkas i enlighet med engelsk och walesisk lag. Alla parter underkastar sig oåterkalleligen den engelska domstolens exklusiva jurisdiktion gällande alla krav, tvister eller ärenden som kan komma att uppstå enligt eller i samband med detta Avtal eller dess verkställbarhet.

  16.12. Om innebörden av någon av de översatta versionerna av detta Avtal ej överensstämmer med innebörden av den engelskspråkiga versionen ska den engelska versionen äga företräde.

  1. Ändringar av detta Avtal

  Den senaste ändringen av detta Avtal gjordes den 18 december 2015.